info@artandsushi.es      881948605

No solo sushi

Img_0453
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Img_0419
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Img_0424
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_huevo_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Tunadon
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Dish_709
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Dish_711
Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on

Vegetariano Dish_710
Icono_alergeno_soja_on

Dish_708
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Dish_466_1
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_huevo_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_mostaza_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Img_0402
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_huevo_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_lacteos_on Icono_alergeno_mostaza_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Tataki_at%c3%ban
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_huevo_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_mostaza_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on Icono_alergeno_dioxido_azufre_sulfitos_on

Tataki_salm%c3%b3n
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Picante Img_0362
Icono_alergeno_crustaceo_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on

Img_0376
Icono_alergeno_gluten_on Icono_alergeno_huevo_on Icono_alergeno_crustaceo_on Icono_alergeno_pescado_on Icono_alergeno_soja_on Icono_alergeno_lacteos_on Icono_alergeno_frutos_cascara_on Icono_alergeno_mostaza_on Icono_alergeno_granos_sesamo_on Icono_alergeno_dioxido_azufre_sulfitos_on